ALGEMENE VOORWAARDEN INNERMOODZ

Inhoudsopgave:

Artikel 1.      Algemeen
Artikel 2.      Definities

Artikel 3.      Toepasselijkheid
Artikel 4.      Honorarium
Artikel 5.      De overeenkomst
Artikel 6.      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
Artikel 7.      Herroepingsrecht
Artikel 8.      Geheimhouding
Artikel 9.      Aansprakelijkheid 
Artikel 10.    Facturering en betaling 
Artikel 11.    Annulering
Artikel 12.    Klachtenprocedure
Artikel 13.    Toepasselijk recht
Artikel 14.    Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Algemeen

innermoodz V.OF. is opgericht door Wanda en Myra Bolck, gevestigd aan de Harry Banninkstraat 98 3543 CJ te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70700273. Innermoodz richt zich op het verbeteren van de relatie met jezelf & anderen, kind & gezin en lichaam & gezondheid.Dit wordt aangeboden door de online community op de website www.innermoodz.nl, hierna te noemen moodz world, coachingstrajecten voor consumenten en vitaliteitsprogramma’s voor het bedrijfsleven gericht op relaties, stressreductie en burn-out preventie door middel van o.a. mindfulness, ontspannen ouderschap, yoga en meditatie om zo te komen tot een bewuste, gezonde en vitale leefstijl.

Artikel 2 – Definities

a. Opdrachtnemer: innermoodz
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, te weten de consument/gebruiker van www.innermoodz.nl, het community-lid van moodz world, de deelnemer aan de coachingstrajecten en/of korte en lange termijn programma’s op wie de behandelovereenkomst van toepassing is.
c. Cliënt: de natuurlijke persoon, het minderjarige kind en de ouder(s)/verzorger(s) of andere gezaghebbende(n) van het minderjarige kind op wie de behandelovereenkomst van toepassing is.
d. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Cliënt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende diensten en handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Opdrachtnemer, www.innermoodz.nl en op te vragen bij Opdrachtnemer.

3.4 Opdrachtnemer behoudt het recht om in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever en/of Cliënt.

3.5 Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de Opdrachtgever en/of Cliënt die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s en podcasts en/of het uitvoeren van weergegeven oefeningen als onderdeel van content van welke aard op www.innermoodz.nl of in moodz world. De Opdrachtgever en/of Cliënt blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.

3.6 Opdrachtgever en/of Cliënt dient melding te maken van eventuele beperkingen ten aanzien van de fysieke en psychische gezondheid. De Opdrachtgever en/of Cliënt blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de Opdrachtgever en/of Cliënt, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan Opdrachtnemer.

Artikel 4 – Honorarium

4.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Cliënt komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer en geldt voor de duur van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de Overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.

4.2 Het is raadzaam dat Opdrachtgever en/of Cliënt zich vooraf op de hoogte stelt van het honorarium. Deze staat vermeld op www.innermoodz.nl. Het honorarium is inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

4.3 Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

4.4 Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van Opdrachtgever en/of Cliënt inbegrepen. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden waarbij de dan geldende tarieven voor dergelijke afspraken gehanteerd worden.

4.5 Opdrachtnemer is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever en/of Cliënt voor akkoord getekende behandelovereenkomst door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.

5.2 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.3 Opdrachtgever en/of Cliënt is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

5.4 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.5 Opdrachtgever en/of Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening te brengen.

5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.7 Opdrachtgever en/of Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan Opdrachtgever en/of Cliënt toerekenbaar is.

5.8. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst uitgevoerd wordt en zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever en/of Cliënt ; nimmer een resultaatverplichting.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever en/of Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de Overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.

6.3 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

6.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en/of Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 Voor alle overige diensten (denk aan workshops mini retraites en overige diensten in groepsverband of op individuele basis) geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 5 dagen na ontvangst van de betaling. Na deze 5 dagen is de betaling definitief en kan de Opdrachtgever en/of Cliënt geen beroep meer doen op het herroepingsrecht. Tevens is het niet mogelijk om binnen een termijn van 5 dagen voor aanvang van bovenstaande diensten een beroep te doen op het herroepingsrecht en de aanmelding voor de desbetreffende dienst te annuleren.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de begeleiding, van Opdrachtgever en/of Cliënt of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

8.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever en/of Cliënt of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.3 Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht, uitsluitend met toestemming van Opdrachtgever en/of Cliënt, in overleg treden met derden.

8.4 In geval van dreigend gevaar voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Cliënt, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan Opdrachtgever en/of Cliënt geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Bij lichamelijke en/of psychische klachten van Opdrachtgever en/of Cliënt raadt Opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever en/of Cliënt, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer, heeft genomen of die verband houdt met de geboden diensten van Opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Vergoeding aan Opdrachtgever en/of Cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

9.2 Opdrachtnemer is aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor Kindercoaches en Kinderyogadocenten (hierna te noemen: Adiona). Opdrachtnemer maakt als aangesloten lid gebruik van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Adiona.

9.3 Opdrachtgever en/of Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijke voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van begeleiding als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden in het kader van de begeleiding, geldt dat Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast.

9.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van Opdrachtgever en/of Cliënt tijdens uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Facturering en betaling

10.1 Facturering vindt plaats volgens het geldende tarief zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

10.2 De opdracht tot betaling zal middels een betaallink door Opdrachtnemer digitaal verzonden worden aan Opdrachtgever en/of Cliënt. Opdrachtgever en/of Cliënt verplicht zich de betaling, of een deel van de betaling indien betaling in twee termijnen is overeengekomen, bij aanvang van de begeleiding in volledigheid over te maken op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij deelbetaling wordt de betaallink voor de tweede termijnbetaling verzonden na de vierde bijeenkomst.

10.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever en/of Cliënt van rechtswege in verzuim en stuurt Opdrachtnemer een betalingsherinnering. Indien niet binnen 7 dagen na de datum van de herinnering aan de betalingsverplichting is voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd verdere levering van diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst met Opdrachtgever en/of Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10.4 Activiteiten die, in het kader van de begeleiding, plaatsvinden binnen de school waar Cliënt onderwijs geniet, worden in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Hiertoe behoort eveneens een schriftelijk verslag aan derden waarvoor Opdrachtgever en/of Cliënt toestemming heeft verleend.

10.5 Afname van een online dienst of (doorlopend) abonnement gaat direct in na betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag. Na betaling wordt de gebruiker gekoppeld aan het online account op de website van innermoodz. 

Artikel 11 – Annulering

11.1 Wanneer Opdrachtgever en/of Cliënt een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per email aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.

11.2 Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening te brengen.

11.3 Indien Opdrachtnemer verhinderd is zal deze Opdrachtgever en/of Cliënt tijdig, uiterlijk een uur vóór betreffende afspraak, hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van Opdrachtgever ten aanzien van de betreffende afspraak.

11.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.
In dat geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Cliënt zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan Opdrachtgever en/of Cliënt worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.

11.5 Afname van een abonnement geldt voor de duur van 3 maanden. Na deze termijn wordt het abonnement automatisch verlengd. Op dit abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand binnen de geldende abonnementstermijn. 

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1 Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de Beroepscode voor de Kindercoach / Yogadocent en het Klachtenreglement van Adiona. Adiona is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een erkende geschillencommissie (www.zorggeschil.nl). De klachtenbemiddelaar is Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl)

12.2 Klachten met betrekking tot de mate waarin en/of de wijze waarop Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht of verricht heeft, kunnen door Opdrachtgever en/of Cliënt  binnen 30 dagen na vaststelling of vermoeden van in gebreke zijn van Opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van genoemde werkzaamheden, mondeling door Opdrachtgever en/of Cliënt aan Opdrachtnemer worden gemeld en eventueel behandeld.

12.3 Indien mondelinge behandeling van onder 12.2. genoemde klachten voor Opdrachtgever en/of Cliënt om zwaarwegende redenen niet kan plaatshebben, kan Opdrachtgever en/of Cliënt deze klachten schriftelijk melden bij Opdrachtnemer. Hierbij gelden dezelfde termijnen als bij mondelinge aanmelding van klachten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is om adequaat te reageren.

12.4 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever en/of Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever en/of Cliënt tijdig schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.5 In voorkomende gevallen kan Opdrachtgever en/of Cliënt een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Adiona.

De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en probeert de betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Alle informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever en/of Cliënt onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:
Mevrouw L. de Boon
Telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

12.6 Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van Opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en/of Cliënt en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

13.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Cliënt en Opdrachtnemer.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

14.1 Deelname aan (online) diensten door Opdrachtgever en/of Cliënt geschiedt op eigen risico. Deze diensten zijn onder andere fysiek van aard en er is altijd een risico op eventuele blessures. De Opdrachtgever en/of Cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of kwijtraken van de bezittingen van de Opdrachtgever en/of Cliënt zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

14.3 Het is verplicht om eventuele blessures of ongemakken van Opdrachtgever en/of Cliënt door te geven aan Opdrachtnemer tijdens de (online) diensten die gevolgd worden. Zonder deze kennis is Opdrachtnemer niet in staat de Opdrachtgever en/of Cliënt goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld.

14.4 Deelname aan  de (online) diensten van Opdrachtnemer wordt alleen geaccepteerd als de Opdrachtgever en/of Cliënt online aangemeld staat in het betreffende systeem van Opdrachtnemer. Eventuele aanmeldingen/toezeggingen via telefoon of e-mail worden als bindend beschouwd en zullen door Opdrachtnemer als zodanig verwerkt worden. 

14.5 Opdrachtnemer stelt geen diagnoses. Mocht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijken dat Opdrachtgever en/of Cliënt  andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat Opdrachtnemer, in goed overleg met Opdrachtgever en/of Cliënt, laatstgenoemde moet doorverwijzen naar een andere hulpverlener.