ALGEMENE VOORWAARDEN INNERMOODZ ZAKELIJK

Inhoudsopgave:

Artikel 1.       Algemeen
Artikel 2.       Definities

Artikel 3.       Toepasselijkheid
Artikel 4.       Honorarium
Artikel 5.       De overeenkomst
Artikel 6.       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
Artikel 7.       Geheimhouding
Artikel 8.       Aansprakelijkheid 
Artikel 9.       Facturering en betaling 
Artikel 10.     Annulering
Artikel 11.     Klachtenprocedure
Artikel 12.    Toepasselijk recht
Artikel 13.    Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Algemeen

innermoodz V.OF. is opgericht door Wanda en Myra Bolck, gevestigd aan de Harry Banninkstraat 98 3543 CJ te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70700273. Innermoodz richt zich op het verbeteren van de relatie met jezelf & anderen, kind & gezin en lichaam & gezondheid. Dit wordt aangeboden door coachingstrajecten voor consumenten en vitaliteitsprogramma’s voor het bedrijfsleven gericht op relaties, stressreductie en burn-out preventie door middel van o.a. mindfulness, ontspannen ouderschap, yoga en meditatie om zo te komen tot een bewuste, gezonde en vitale leefstijl.

Artikel 2 – Definities

a. Opdrachtnemer: innermoodz
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, te weten de zakelijke klant 
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon, het minderjarige kind en de ouder(s)/verzorger(s) of andere gezaghebbende(n) van het minderjarige kind die deelneemt/deelnemen aan de coachingstrajecten of programma’s waarvoor Opdrachtgever Opdrachtnemer inhuurt.
d. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende diensten en handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Opdrachtnemer, www.innermoodz.nl en op te vragen bij Opdrachtnemer.

3.4 Opdrachtnemer behoudt het recht om in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever.

3.5 Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de Opdrachtgever en/of Deelnemer die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s en podcasts en/of het uitvoeren van weergegeven oefeningen als onderdeel van content van welke aard op www.innermoodz.nl. De Opdrachtgever en/of Deelnemer blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.

3.6 Opdrachtgever en/of Deelnemer dient melding te maken van eventuele beperkingen ten aanzien van de fysieke en psychische gezondheid. De Opdrachtgever en/of Deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de Deelnemer, zal Opdrachtgever en/of Deelnemer dit onmiddellijk laten weten aan Opdrachtnemer. 

Artikel 4 – Honorarium

4.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer en geldt voor de duur van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de Overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.

4.2 Het honorarium is inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

4.3 Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

4.4 Opdrachtnemer is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.

5.2 Opdrachtgever en Deelnemer zijn gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

5.7 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst uitgevoerd wordt en zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer; nimmer een resultaatverplichting.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever en/of Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de Overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.

6.3 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

6.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de begeleiding, van Opdrachtgever en/of Deelnemer of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

7.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever en/of Deelnemer of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.3 Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht, uitsluitend met toestemming van Opdrachtgever en/of Deelnemer, in overleg treden met derden.

7.4 In geval van dreigend gevaar voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Deelnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan Opdrachtgever en/of Deelnemer geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Bij lichamelijke en/of psychische klachten van Deelnemer raadt Opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever en/of deelnemer, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer, heeft genomen of die verband houdt met de geboden diensten van Opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Vergoeding aan Opdrachtgever en/of Deelnemer kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

8.2 Opdrachtnemer is aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor Kindercoaches en Kinderyogadocenten (hierna te noemen: Adiona). Opdrachtnemer maakt als aangesloten lid gebruik van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Adiona.

8.3 Opdrachtgever en/of Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijke voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van begeleiding als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden in het kader van de begeleiding, geldt dat Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast.

8.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van Opdrachtgever en/of Deelnemer tijdens uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Facturering en betaling

9.1 Facturering vindt plaats nadat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd. De hoogte van het tarief in de offerte en betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9.2 De factuur zal door Opdrachtnemer digitaal verzonden worden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

9.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en stuurt Opdrachtnemer een betalingsherinnering 2 dagen na de vervaldatum. Indien niet binnen 5 dagen na de datum van de herinnering aan de betalingsverplichting is voldaan, stuurt Opdrachtnemer een tweede betalingsherinnering. Na het uitblijven van de betaling na de tweede betalingsherinnering, is Opdrachtnemer gerechtigd verdere levering van diensten op te schorten en de betaling uit handen te geven aan een extern incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Annulering

10.1 In geval van annulering door Opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

a. Wanneer annulering één maand tot twee weken voor de aanvangsdatum plaatsvindt is Opdrachtnemer gerechtigd de helft van het volledig verschuldigde bedrag, zoals is opgenomen in de Overeenkomst, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
b. Wanneer annulering twee weken voor de aanvangsdatum plaatsvindt is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het volledig verschuldigde bedrag, zoals is opgenomen in de Overeenkomst, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

10.2 Indien een Deelnemer onverhoopt verhinderd is om deel te nemen aan de diensten zoals overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zal Opdrachtgever en/of Deelnemer tijdig Opdrachtnemer, uiterlijk 2 uur vóór betreffende afspraak, hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van Opdrachtgever en/of Deelnemer ten aanzien van de betreffende afspraak.

10.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren. In dat geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht. Eveneens kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit het verzetten van de afspraak.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

11.1 Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de Beroepscode voor de Kindercoach / Yogadocent en het Klachtenreglement van Adiona. Adiona is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een erkende geschillencommissie (www.zorggeschil.nl). De klachtenbemiddelaar is Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl)

11.2 Klachten met betrekking tot de mate waarin en/of de wijze waarop Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht of verricht heeft, kunnen door Opdrachtgever en/of Deelnemer  binnen 30 dagen na vaststelling of vermoeden van in gebreke zijn van Opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van genoemde werkzaamheden, mondeling door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Opdrachtnemer worden gemeld en eventueel behandeld.

11.3 Indien mondelinge behandeling van onder 12.2. genoemde klachten voor Opdrachtgever en/of Deelnemer om zwaarwegende redenen niet kan plaatshebben, kan Opdrachtgever en/of Deelnemer deze klachten schriftelijk melden bij Opdrachtnemer. Hierbij gelden dezelfde termijnen als bij mondelinge aanmelding van klachten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is om adequaat te reageren.

11.4 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever en/of Deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever en/of Deelnemer tijdig schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.5 In voorkomende gevallen kan Opdrachtgever en/of Deelnemer een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Adiona.

De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en probeert de betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Alle informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever en/of Deelnemer onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:
Mevrouw L. de Boon
Telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: [email protected]

11.6 Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van Opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Deelnemer woonachtig is in het buitenland.

12.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

13.1 Deelname aan diensten door Deelnemer geschiedt op eigen risico. Deze diensten zijn onder andere fysiek van aard en er is altijd een risico op eventuele blessures. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of kwijtraken van de bezittingen van de Deelnemer zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

13.3 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht om eventuele blessures of ongemakken van Deelnemer door te geven aan Opdrachtnemer voorafgaand of tijdens de diensten die gevolgd worden. Zonder deze kennis is Opdrachtnemer niet in staat de Deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld.

13.4 Opdrachtnemer stelt geen diagnoses. Mocht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijken dat Deelnemer  andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat Opdrachtnemer, in goed overleg met Opdrachtgever en Deelnemer, laatstgenoemde moet doorverwijzen naar een andere hulpverlener.